ਹੋਮ > ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ > ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
The Constitution (Scheduled Castes) Order 1950 and (Amendment)Act 1976,(Amendment)Act 2002 and (Second Amendment)Act 2002 Part XIV-Punjab list of Scheduled Castes.
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
1 ਆਦਿ-ਧਰਮੀ
2 ਬਰ੍ਹੜ, ਬੁਰਾੜ, ਬੇਰਾੜ
3          ਬੰਗਾਂਲੀ
4 ਬਟਵਾਲ, ਬਰਵਾਲਾ
5 ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਵਰੀਆ
6 ਬਾਜੀਗਰ
7 ਬਾਲਮੀਕੀ, ਚੂੜਾ ਜਾਂ ਭੰਗੀ
8 ਭੰਜੜਾ
9 ਚਮਾਰ,ਜੱਟੀਆ ਚਮਾਰ, ਰਹਗਰ, ਰਾਏਗਰ, ਰਾਮਦਾਸੀ ਜਾਂ ਰਵੀਦਾਸੀ, ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ, ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ ਸਿੱਖ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ, ਰਵੀਦਾਸੀਆਂ ਸਿੱਖ
10 ਚਨਾਲ
11 ਦਾਗੀ
12 ਧਾਨਕ
13 ਡੂਮਨਾ,ਮਹਾਸਾ ਜਾਂ ਡੂਮ
14 ਗਗੜਾ
15 ਢੇਹਾ,ਢੇਅ ਅਤੇ ਧੀਹਾ
16 ਗੰਧੀਲਾ, ਗੰਦੀਲਾ, ਗੰਡੋਲਾ
17 ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ, ਜੁਲਾਹਾ
18 ਖਟੀਕ
19 ਕੋਰੀ, ਕੋਲੀ
20 ਮੀਰਜਾ ਜਾਂ ਮਰੀਚਾ
21 ਮਜ਼ਹਬੀ, ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ
22 ਮੇਘ
23 ਨੱਟ
24 ਓੁਡ
25 ਪਾਸੀ
26 ਪੇਰਨਾ
27 ਫਰੇਰਾ
28 ਸਨਹਾਈ
29 ਸਨਹਲ
30          ਸਾਂਸੀ,ਭੇਡਕੁਟ,ਮਾਨੇਸ਼
31 ਸੰਸੋਈ
32 ਸਪਾਲਾ
33 ਸਰੇਰਾ
34 ਸਿਕਲੀਗਰ
35 ਸਿਰਕੀਬੰਧ
36 ਮੋਚੀ
37 ਮਹਾਤਮ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ
38 ਢੋਂਗੀ,ਢਾਂਗਰੀ ਜਾਂ ਸਿਗੀ
39 ਦਰੇਨ