ਹੋਮ > ਸਾਡਾ ਪਤਾ

  ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ
ਡਾਕ-ਪਤਾ :
ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ,
ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੰ 101-103
ਸੈਕਟਰ-17-ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਫੋਨ ਨੰ: : +91 172 5062905,5025092
ਫੈਕਸ: +91 172 5005907

  ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਭਲਾਈ ਐਸ.ਸੀ./ ਬੀ.ਸੀ ਦੇ ਟੈਲੀਫੂਨ ਨੰਬਰ
( ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਫਾਇਲ )

  ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ( ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਫਾਇਲ )

  ਜ਼ਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰਾ ਦੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)( ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਫਾਇਲ )

ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਭਲਾਈ ਐਸ.ਸੀ./ ਬੀ.ਸੀ ਦੇ ਟੈਲੀਫੂਨ ਨੰਬਰ ( ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਫਾਇਲ )

  ਮੁੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ