ਹੋਮ > ਖਬਰਾਂ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


 ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।