ਹੋਮ > ਪ੍ਰੇੱਸ ਰਿਲੀਜ਼

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


  ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।