ਹੋਮ > ਕਰਜਾ ਸਕੀਮਾਂ > ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਰਜੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ

ਯੋਗਤਾ :-

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜੇ ਲੈਣਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ:-

ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਰਕਮ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ 10:00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੀ ਹੱਦ 30:00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ

ਸਬਸਿਡੀ :-

ਨਿਲ

ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ:-

ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡਜ

ਵਸੂਲੀ :-

ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ( ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ) 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ :-

ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ50,000/- ਤੱਕ 5% ਅਤੇ 50,000/-ਤੋਂ ਵੱਧ 8% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜੇ ਤੇ 22000/-ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਣ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੋੜਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 5% ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ :-

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਫਾਰਮ ਮੁਫਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋ ਬਾਦ ਕਰਜਾ ਕੇਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕਰੂਟਿਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਕੇਸ ਮੰਨਜੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਰਹਿਣ ਨਾਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਨੁਲੱਗ - ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਵੇਰਂਵਾ

ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਸਾਲ 2016-17)